Legal Services

Wir beraten Sie in folgenden Rechtsfragen

Usugi ogølne

Zast�pujemy Paµstwa przed wa?ciwymi sådami i wadzami administracyjnymi oraz sådami najwy�szymi w sprawach prowadzonych na podstawie prawa prywatnego, karnego, administracyjnego i administracyjno-karnego.

Odszkodowania

Przeprowadzamy w sådach Paµstwa sprawy o roszczenia odszkodowawcze.

Prawo ma�eµskie i rodzinne

Zast�pstwo w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o podzia ruchomego majåtku ma�eµskiego i nieruchomo?ci, ma�eµskich oszcz�dno?ci, o prawo do odwiedzin dzieci.

Prawo spadkowe

Pozasådowe i sådowe zast�pstwo we wszystkich sprawach spadkowych.

Prawo wynajmu

Zast�pstwo we wszystkich instytucjach pojednawczych i w sådach.

Prawo ruchu drogowego

Przeprowadzenie spraw o wszelkiego rodzaju roszczenia odszkodowawcze wobec ubezpieczeµ i osøb trzecich w wyniku wypadkøw drogowych, niezale�nie od tego, czy Paµstwo zawinili w wypadku czy te� uczestniczyli w nim bez winy.

Prawo karne

Obrona oskar�onych w post�powaniach przygotowawczych policji i sådøw, jak røwnie� w sådach karnych lub przed wadzami karnymi. Doradztwo dla ofiar i przeprowadzenie roszczeµ prawnych przy zastosowaniu ugody i pojednania pozasådowego.

Obcokrajowcy i prawo azylowe

Zast�pstwo przed wadzami administracyjnymi i sådami najwy�szymi (såd konstytucyjny, såd administracyjny, Zwiåzkowe Ministerstwo Spraw Wewn�trznych, Urzåd dla Rzådøw Krajowych, urz�dy podlege, urz�dy terenowe, itd.). Zast�pstwo w celu uzyskania pozwolenia na pobyt. Uzyskanie obywatelstwa austriackiego, zast�pstwo w sprawach zastosowania ?rodkøw przez wadze administracyjne, np. zakoµczenie pobytu w Austrii, pozbawienie wolno?ci poprzez urz�dowe ?rodki przymusu, nakaz aresztowania, aresztowanie, areszt deportacyjny.Pomoc prawna dla obcokrajowcøw i posiadaczy paszportøw konwencyjnych Zast�powanie osøb fizycznych, osøb i spøek w celu uzyskania dokumentøw pracy dla potencjalnego pracodawcy (zezwolenie na prac� bez ograniczeµ, zezwolenie na prac� dla okre?lonego pracodawcy, zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na prac�).Zast�powanie osøb ubiegajåcych si� o azyl.Zast�pstwo w sprawach prowadzonych wedug prawa pracy i prawa urz�dniczego.

Po?rednictwo

Pozasådowe rozwiåzywanie konfliktøw we wszystkich dziedzinach prawa posugujåc si� wyszkolonymi rozjemcami. Akceptacja odmiennych punktøw widzenia. Opracowanie rozwiåzaµ wspølnie z klientem.