Philosophy

Philosophy

Roszczenia ka�dego klienta zaspokajamy mo�liwie najszybciej stosujåc prawne mo�liwo?ci. Do tego konieczne så nast�pujåce kroki:

  • Osobista rozmowa w celu realistycznego zdefiniowania �yczeµ aby osiågnåç wyznaczone cele.
  • Ustalenie stanu rzeczy i porada dla klienta.
  • Sprawdzenie roszczenia bioråc pod uwag� najnowsze orzecznictwo sådøw najwy�szych.
  • Oszacowanie kosztøw aby umo�liwiç zapat� odpowiedniå do podj�tych dziaaµ wedug taryfikatora dla adwokatøw.
  • Pierwsza informacja adwokacka w kancelarii jest bezpatna.
  • Kancelari� adwokackå zao�ono w 1989 r.